เกาะติดสถานการณ์ Ent52

รายงานโดย..ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

http://kucity.com


รายชื่อสาขาวิชา-คณะ ปี52 ค้นด้วย ชื่อสถาบัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

updated : 13/5/2009 9:16:34


ลำดับที่ รหัสสาขาวิชา รหัสสาขาวิชา(บอกโรงเรียน จังหวัด แต่เข้ารหัส) สาขาวิชา-คณะ สถาบัน รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
1 0475 0475 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0475
2 0476 0476 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0476
3 0477 0477 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0477
4 0478 0478 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0478
5 0479 0479 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0479
6 0480 0480 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0480
7 0481 0481 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0481
8 0482 0482 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0482
9 0483 0483 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0483
10 0484 0484 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0484
11 0485 0485 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0485
12 0486 0486 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0486
13 0487 0487 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0487
14 0488 0488 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0488
15 0489 0489 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0489
16 0490 0490 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0490
17 0491 0491 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0491
18 0492 0492 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ฯลฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0492
19 0493 0493 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลอุตสาหการ เครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0493
20 0494 0494 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0494
21 0495 0495 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0495
22 0496 0496 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0496
23 0497 0497 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0497
24 0498 0498 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0498
25 0499 0499 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0499
26 0500 0500 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0500
27 0501 0501 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0501
28 0502 0502 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรมชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0502
29 0503 0503 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0503
30 0504 0504 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0504
31 0505 0505 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0505
32 0506 0506 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0506
33 0507 0507 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0507
34 0508 0508 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0508
35 0509 0509 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0509
36 0510 0510 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0510
37 0511 0511 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0511
38 0512 0512 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0512
39 0513 0513 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0513
40 0514 0514 คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0514
41 0515 0515 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0515
42 0516 0516 คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0516
43 0517 0517 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรตรีโท เศรษฐศาสตร์สองภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0517
44 0518 0518 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0518
45 0519 0519 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0519
46 0520 0520 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0520
47 0521 0521 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0521
48 0522 0522 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0522
49 0523 0523 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0523
50 0524 0524 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0524
51 0525 0525 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0525
52 0526 0526 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0526
53 0527 0527 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0527
54 0528 0528 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0528
55 0529 0529 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0529
56 0530 0530 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0530
57 0531 0531 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0531
58 0532 0532 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0532
59 0533 0533 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0533
60 0534 0534 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0534
61 0535 0535 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0535
62 0536 0536 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0536
63 0537 0537 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0537
64 0538 0538 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0538
65 0539 0539 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0539
66 0540 0540 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0540
67 0541 0541 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0541
68 0542 0542 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0542
69 0543 0543 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0543
70 0544 0544 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0544
71 0545 0545 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0545
72 0546 0546 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0546
73 0547 0547 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0547
74 0548 0548 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0548
75 0549 0549 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0549
76 0550 0550 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0550
77 0551 0551 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0551
78 0552 0552 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0552
79 0553 0553 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0553
80 0554 0554 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0554
81 0555 0555 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0555
82 0556 0556 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0556
83 0557 0557 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0557
84 0558 0558 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0558
85 0559 0559 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0559
86 0560 0560 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0560
87 0561 0561 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0561
88 0562 0562 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0562
89 0563 0563 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0563
90 0564 0564 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0564
91 0565 0565 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเลือกสอบวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0565
92 0566 0566 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0566
93 0567 0567 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0567
94 0568 0568 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0568
95 0569 0569 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0569
96 0570 0570 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0570
97 0571 0571 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0571
98 0572 0572 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0572
99 0573 0573 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0573
100 0574 0574 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบภาษาบาลี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0574
101 0575 0575 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0575
102 0576 0576 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0576
103 0577 0577 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0577
104 0578 0578 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0578
105 0579 0579 คณะการสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0579
106 0580 0580 คณะการสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0580
107 0581 0581 คณะการสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0581
108 0582 0582 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0582
109 0583 0583 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0583
110 0584 0584 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0584
111 0585 0585 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชั่น รูปแบบที่ 1 (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0585
112 0586 0586 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชั่น รูปแบบที่ 2 (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0586
113 0587 0587 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชั่น รูปแบบที่ 3 (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0587
114 0588 0588 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชั่น รูปแบบที่ 4 (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0588
115 0589 0589 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0589