เกาะติดสถานการณ์ Ent52

รายงานโดย..ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

http://kucity.com


รายชื่อสาขาวิชา-คณะ ปี52 ค้นด้วย ชื่อสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

updated : 13/5/2009 9:17:47


ลำดับที่ รหัสสาขาวิชา รหัสสาขาวิชา(บอกโรงเรียน จังหวัด แต่เข้ารหัส) สาขาวิชา-คณะ สถาบัน รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
1 2238 2238 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2238
2 2239 2239 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2239
3 2240 2240 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2240
4 2241 2241 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2241
5 2242 2242 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2242
6 2243 2243 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2243
7 2244 2244 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2244
8 2245 2245 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2245
9 2246 2246 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2246
10 2247 2247 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2247
11 2248 2248 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2248
12 2249 2249 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2249
13 2250 2250 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2250
14 2251 2251 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2251
15 2252 2252 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2252
16 2253 2253 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2253
17 2254 2254 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2254