เกาะติดสถานการณ์ Ent52

รายงานโดย..ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

http://kucity.com


รายชื่อสาขาวิชา-คณะ ปี52 ค้นด้วย ชื่อสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชธานี

updated : 13/5/2009 9:17:46


ลำดับที่ รหัสสาขาวิชา รหัสสาขาวิชา(บอกโรงเรียน จังหวัด แต่เข้ารหัส) สาขาวิชา-คณะ สถาบัน รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
1 3391 3391 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชธานี 3391
2 3392 3392 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชธานี 3392
3 3393 3393 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชธานี 3393
4 3394 3394 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศการจัดการ มหาวิทยาลัยราชธานี 3394
5 3395 3395 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี 3395
6 3396 3396 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชธานี 3396
7 3397 3397 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี 3397
8 3398 3398 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี 3398
9 3399 3399 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยราชธานี 3399
10 3400 3400 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยราชธานี 3400
11 3401 3401 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 3401
12 3402 3402 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชธานี 3402
13 3403 3403 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชธานี 3403
14 3404 3404 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชธานี 3404
15 3405 3405 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชธานี 3405
16 3406 3406 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 วิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชธานี 3406
17 3407 3407 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 วิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชธานี 3407
18 3408 3408 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชธานี 3408
19 3409 3409 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมันวิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชธานี 3409
20 3410 3410 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชธานี 3410
21 3411 3411 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยวิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชธานี 3411
22 3412 3412 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชธานี 3412