แก้ไขล่าสุด 4 สิงหาคม47
รายชื่อทีมผู้เข้าแข่งขัน Thailand Rescue Robot  Championship 2004
ลำดับ ชื่อทีม ชื่อสถาบัน/มหาวิทยาลัย ชื่อผู้เข้าแข่งขัน อี -เมล์ มาประชุม ไม่มาประชุม
1 (ภาษาไทย) ลอง จาม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นาย ธนพล นิลวานิช E-mail………apisith_028@yahoo.com    
  (ภาษาอังกฤษ) Long Jham   นาย ประสิทธิชัย สุรินทร์ ,TayeXez@hotmail.com    
      นาย อภิสิทธิ์ จันทร์เจนจบ      
      อาจารย์ที่ปรีกษา….……ณัชติพงศ์ อูทอง      
2 (ภาษาไทย) เคซิค เจเนอเรชั่น ทู สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นาย ปณิธาน วัฒนะรัตน์ E-mail : cubic.mtbee@thaimail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) K6 Generation II   นาย วุฒิพงษ์ ภูมี      
      นาย ยุคนธร สำเภาอนุสรณ์      
      อาจารย์ที่ปรึกษา อ.บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว      
3 (ภาษาไทย) พยัพหมอก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นายอานนท์  วานิชพงษ์พิเชฐ E-mail…Anucha_htt@Hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) PAYAPMOK วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ว่าที่ ร้อยตรี อนุชา  หงษ์ทองแต่ง      
      นายคำพร……เดชนาเกร็ด      
      .      
*4 (ภาษาไทย) หุ่นยนต์ ที เอส ดับบลิว สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นายอดิเทพ…ทัพเป็นไทย E-mail…kumporn@thaimail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) T S W ROBOT วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ นายราวุฒิ…อินทร์ทอง      
      นายอภิเษก…ตรีกำจร      
      อาจารย์ที่ปรีกษาอาจารย์ จิรพล  วงศ์เมธานุเคราะห์      
5 (ภาษาไทย) เอส เค ชี โรโบเทค สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นายอนุสิทธิ์ ชาญณรงค์ E-mail anusit@sanook.com    
  (ภาษาอังกฤษ) SKC ROBOTECH  วิทยาเขตสกลนคร  อดิศร ศิริงามเมือง , anusit_aon@chaiyo.com    
      สุรศักดิ์ เหลาพรม      
      อาจารย์ที่ปรึกษา เจษฎา พรหมเกษ      
6 (ภาษาไทย) ออริจิน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นาย อานนท์……ถิ่นวงษ์เกอ a_eak2003@hotmail.com……………    
  (ภาษาอังกฤษ) ORIGIN วิทยาเขตนนทบุรี นายธานินทร์……เนื้อนุ่ม      
      นาย ธนากร…มีเดช      
      อาจารย์ที่ปรีกษา…ไชยยันต์.…บุญมี      
7 (ภาษาไทย) บิต_คูฟ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นายหัสกุล วงษ์วิกิจการ E-mail hatsakul2525@hotmail.com ,    
  (ภาษาอังกฤษ) Bit_kooF วิทยาเขตพระนครเหนือ นายอลงกรณ์ คุณสัตย์  nattapong1000@yahoo.com    
      นายวัชรพงศ์ ปิ่นกุมภี      
      อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ณัฐพงศ์ พันธุนะ      
8 (ภาษาไทย) สไปบอท สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นายวิรุณ ชินเวช E-mail kittiphong_poom@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) SPYBOT วิทยาเขตศาลายา นายเสริมชัย สหพงษ      
      นายอนุสรณ กุลเพิ่มทวีรัชต      
      อาจารยที่ปรีกษานายกิตติพงษ พุมโภชนา      
9 (ภาษาไทย) 3 Pทีม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นายธีรพงศ์ ก้องศักดิ์ศรี E-mail………kongsaksri.t@chaiyo.com    
  (ภาษาอังกฤษ) 3P Team วิทยาเขตศาลายา นายจักรพงษ์ วันทา      
      นายบัณฑิต ชิตโพธิ์      
      อาจารย์ที่ปรีกษา อ.กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา      
10 (ภาษาไทย) เค-นายด์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายยอดจิตต เยี่ยมยกกุล E-mail s_nundrakwang@yahoo.com    
  (ภาษาอังกฤษ) K-9   นายภัทร ศิริกุล , sirphat@hotmail.com    
       นายสองเมือง นันทขว้าง      
      อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดอน อิศรางกร      
11 (ภาษาไทย) ดิเอ็กส์โพเลอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายณิวัฒน์ น้อมนบ E-mail niwat_nom@hotmail.com,    
  (ภาษาอังกฤษ) THE EXPLORER   นายกรวิทย์ เศวตนันทน์  poppy_sa@hotmail.com    
       นายจักรพงศ์ แสงนิล      
      อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ยุทธนา คิดใจเดียว      
13 (ภาษาไทย) ไอทูอาร์-ทีม.1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายนิธิวัฒน์ เสนาะน้อย E-mail : vorawut_don@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) I2R-TEAM.1   นายสมศักดิ์ นันทวงค์      
      นายวรวุฒิ กนกพันธุ์วนิช      
      อาจารย์ที่ปรีกษา…อ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์      
14 (ภาษาไทย) ไอทูอาร์-ทีม.2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายมนตรี ชาติพจน์ E-mail : tinkmitl@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) I2R-TEAM.2   นายบุญญาศักดิ์ สุขศรี      
      นายสุทิน แย้มศรี      
      อาจารย์ที่ปรีกษา…อ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์      
15 (ภาษาไทย)ไอ - วัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสุนทร คำเอม E-mail s6015472@kmitl.ac.th    
  (ภาษาอังกฤษ) I - ONE   นายสัญญา สกุลทอง      
      นายพีระพัฒน์ สังข์เกษม      
      อาจารย์ที่ปรีกษา ดร. พงษ์ชัย นิลาศ      
16 (ภาษาไทย) สกั๊ก เวิร์ค สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นาย สมชาติ ศรีวิวัฒน์ E-mail…s6015456@kmitl.ac.th    
  (ภาษาอังกฤษ) SKAK WORK   นาย จัตุรพักร์ ศรีสว่าง      
      นาย วิริยะ กุศลพรสราง      
      อาจารย์ที่ปรึกษา…รศ. ประภาษ อุคคกิมาพันธ์      
17 (ภาษาไทย) ทะลวง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายอดิเรก……แรงกสิกรณ์ E-mail……ksanupon@kmitl.ac.th…    
  (ภาษาอังกฤษ) Penetrator   นายสุขุม……ลัยกิจมงคล ., laikitmongkol_3@hotmail.com    
      นายประจักษ์……ทองจันทร์      
      อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. อนุพงศ์ สรงประภา      
18 (ภาษาไทย) โรโบเอ็กซ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นาย ณัฐพร ศรีโน E-mail……kasuchin@kmitl.ac.th…    
  (ภาษาอังกฤษ) RoboEX   นาย วิชิต วรรณชิต      
      นาย ธีระวุธ ญาตินิยม      
      อาจารย์ที่ปรีกษา….อ. สุชิน อาจหาญ      
19 (ภาษาไทย) เดอ สตูม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  นายศศิศ หาญนามาภิไธย E-mail dw3127@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) der Sturm    นาย วีรศักดิ์ อภินันท์ me56113@hotmail.com    
      นางสาววาริณี พรพุทธพงศ์      
      อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สถาพร ลักษณะเจริญ      
20 (ภาษาไทย) จาบาร็อค สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายอธิปัตย์ รัตนจันทร์ e-mail ที่ติดต่อสะดวก:jabarok@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) JABAROK   บุษยมาส เทิดศักดิ์รุ่งนภา      
           
             
21 (ภาษาไทย) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ น.ส.กริชภรณ์ คูประเสริฐ E-mail hoenet_x7@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) STAR RESCUE   นพรัตน์ เชียงหว่อง      
      อาจารย์ที่ปรีกษา สาโรช น้อยจินดา      
22 (ภาษาไทย) อินทรีย์ วี หนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายธงชัย…พจน์เสถียร E-mail……GOLF12_@HOTMAIL.COM    
  (ภาษาอังกฤษ) In SE V1   นายพินิจ…เขื่อนสุวงค์      
      นายดนุชา…ประเสริฐสม      
      อาจารย์ที่ปรีกษา….รศ. จิรศักดิ์…ชาญวุฒิธรรม      
23 (ภาษาไทย) พีอี-โรโบเทค สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายภาสกร วันทวี E-mail…Pasagron_w@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) PE-Robotech   นายปิยชาติ จันทศรี tanatitiwat@hotmail.com    
      นายภานุพงษ์  ธนธิติวัตร poprock11@hotmail.com    
      อาจารย์ที่ปรีกษา….…อ . ประมุข เจนติยน      
24 (ภาษาไทย) ที.เอ็น.ซี พีซีเอช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายณพธกร คุตะวัน E-mail slimn_007@yahoo.com    
  (ภาษาอังกฤษ) T. N.Z .,Pch   นายจิตรกร หนูตอ      
      นายกิจจา กมลจิตร      
      อาจารย์ที่ปรีกษา อ. สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒน์      
25 (ภาษาไทย) กองกอย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นาย ธนากร กำลังยง Email…tnk_g@hotmail.com…    
  (ภาษาอังกฤษ) A Spirit   นาย วีระยุทธ์ เกิดคง ,mail_of1@yahoo.com    
      นาย อำพล วงสาย      
      อาจารย์ที่ปรีกษา….อ. ศิริพรรณ…ธงชัย      
26 (ภาษาไทย) ไยด์ปิซัป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นาย สัญญา บุญรัตน์ E-mail : miceenb@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) edicippuY   นาย ยุทธพงษ์ ไชยรส      
      นาย พิสิษฐ์ สุขเจริญ      
      อาจารย์ที่ปรีกษา อ.ชัยยุทธ์ บูรณะสิงห์      
27 (ภาษาไทย) ยัปปิไซด์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นาย ธีระ อยู่สุข E-mail : theshyboys@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) YUPPICIDE   นาย ดนัย นามโมรา      
      นาย วิวัฒน์ พงษ์สุวรรณ      
      อาจารย์ที่ปรีกษา คร.วรา วราวิทย์      
28 (ภาษาไทย) กอริลาซ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อัญชลี แจ่มดี Email…dukiedook@hotmail.com,m_cunio@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) Gorillaz   เก่งการ…ธนภัทรศรีกุล      
      อาจารย์ที่ปรีกษา…อ.บุญรักษ์ จิปิภพ, อ.สุเทพ มาดารัศมี      
29 (ภาษาไทย) ที-อาร์-ซี-ซี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายกมล ชนม์ธรรม E-mail……Hugo816@yahoo.com    
  (ภาษาอังกฤษ) TRCC   นายจิระพันธ์ อยู่ญาติมาก      
      นายธวัชชัย จันทรนิเวศน์      
      อาจารย์ที่ปรีกษา….…อ.ถวิดา มณีวรรณ์      
30 (ภาษาไทย) ฟาสท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายคุฌอิษฏ์ สะริมี E-mail annop@fibo.kmutt.ac.th ,    
  (ภาษาอังกฤษ) FAST   นาย ปณิธิ ศิรอักษร panithi@fibo.kmutt.ac.th , khun_it@hotmail.com    
      นายทนงศักดิ์ ภมรานนท์      
      อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรรณพ เรืองวิเศษ      
31 (ภาษาไทย) อิติปิโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เสริมลาภ พรหมหมวก email:    
  (ภาษาอังกฤษ) Ittipiso   ยุทธิไกร แก้วกลม flick_ku@yahoo.com    
       กิตติศักด์ วาดสันทัด      
      อาจารย์ที่ปรีกษา ดร พจน์ ตั้งงามจิตต์      
32 (ภาษาไทย) ซุป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศุภวัฒน์ ชีพอาชีพ E-mail supawat33@yahoo com    
  (ภาษาอังกฤษ) Super SUP   อุทัย นวลทิม      
      ภาสวร เทพเรืองชัย      
      อาจารย์ที่ปรีกษา ดร พจน์ ตั้งงามจิตต์      
33 (ภาษาไทย) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นาย พงศ์ธร จูวัฒนาประเสริฐ E-mail nung_1@fibo.kmutt.ac.th ,    
  (ภาษาอังกฤษ) WAP   นาย วีระ …ปิตุเดชะ  pongthon_j@hotmail.com , boot_pitt@hotmail.com    
      นางสาว อภิญญา บุญประกอบ      
      อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรรณพ เรืองวิเศษ      
34 (ภาษาไทย) พลาสมา-ซี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายมงคล เทียนวิบูลย์ E-mail…kieng@eng.chula.ac.th    
  (ภาษาอังกฤษ) Plasma - Z   นายมหิศร ว่องผาติ      
      นายศิริชัย พรสรายุทธ      
      อาจารย์ที่ปรึกษา….อ.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์      
35 (ภาษาไทย) พลาสม่าซีทู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาย ปิยะชาติ อัศรภักดี E-mail kid_of_story@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) Plasma Z - II   นาย กมล จึงเสถียรทรัพย์      
      นางสาว นวรัตน์ เติมธนาสมบัติ      
      อาจารย์ที่ปรีกษา อ.รัชทิน จันทร์เจริญ      
36 (ภาษาไทย) พลาสมา ซี3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธีศิษฎ์ รูปสว่าง E-mail bird21904@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) Plasma Z3   นายธนกร ตั้งพีรชัยกุล      
      นายชัยวัฒน์ เอี่ยมธนากุล      
      อาจารย์ที่ปรีกษา อาจารย์รัชทิน จันเจริญ      
37 (ภาษาไทย) พลาสมา-ซี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฏฐพล จารุพงษ์วานิช E-mail Thaworn.S@student.netserv.chula.ac.th    
  (ภาษาอังกฤษ) Plasma-Z4   นาย ถาวร แสงศีรีนาคะกุล      
      นาย เอกชัย ธนากอบกิจ      
      อาจารย์ที่ปรีกษา ผศ.ดร.รัชทิน จันทร์เจริญ      
38 (ภาษาไทย) ทียูเรส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนอมศักดิ์ อัจนปัญญา E-mail: vsupacha@engr.tu.ac.th    
  (ภาษาอังกฤษ) TURes   เฉลิมพล ธรรมพาเลิศ      
      สิทธิโชติ จันไพบูลย์      
      อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์      
39  (ภาษาไทย) เรสท์คิวท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.ส. สุชาดา พิชญสมัญญา E-mail vsupacha@engr.tu.ac.th    
  (ภาษาอังกฤษ) RestCute   น.ส. ธนพร อุ่นจิตต์วรรธนะ      
      น.ส. วันวิสาข์ ฟักสุวรรณ      
      อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์      
40  (ภาษาไทย) ก็อตจิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นายภาณุ คล้ายสมบูรณ์ E-mail tour049@hotmail.com,pokemon2055@chaiyo.com    
  (ภาษาอังกฤษ) Got-ji   นายวัฒนพนธ์ สุวรรณเนาว์      
      นายสราวุฒิ สิริเกษมสุข      
      อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เกียรติชัย รักษาชาติ      
41 (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นาย พงศธร อยู่ประจักษ์ E-mail……mabo09_9918819@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ)  Apocalypse   นาย ณัฐพล โชคบุญมงคล      
      นาย จิรายุส สมจินดา      
      อาจารย์ที่ปรึกษา….ดร.พิชัย อัษฏมงคล      
42 (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นาย ปัญญาวุฒิ เจียมประเสริฐ E-mail……mabo09_9918819@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ)  Mabo Team   นาย รัฐพล จันทรช่วงโชติ      
      นาย ณรงฤทธิ์ ธรรมประดิษฐ์      
      อาจารย์ที่ปรึกษา….ดร.พิชัย อัษฏมงคล      
43 (ภาษาไทย) องครักษ์ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นาย โชติวัสส์ องอาจ E-mail……mabo09_9918819@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) ONGKARAK 3   นาย รัชพล รัศมีโรจน์      
      นาย นนทวัฒน์ ศุภคุตตะ      
      อาจารย์ที่ปรึกษา….อ.อัมราพร บุญประทะทอง      
44 (ภาษาไทย) อาทร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย นาย ยุทธชัย  อินปา email:.....Paradin.j@chaiyo.com    
  (ภาษาอังกฤษ) ART   นาย พาราดิน จันทเขตต์    
      นาย นรา  สมัตถภาพงศ์      
      อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.มนูกิจ พานิชกุล      
46 (ภาษาไทย) ดีซี->เรนเจอร์(1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นาย กิตติศักดิ์ พลซื่อ E-mail Pzifrius@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) DC->RANGER(1)    นาย ณัฐพล แซ่จุ้ง      
       นาย ธนัตถ์ ศรีสุขสันต์      
47 (ภาษาไทย) แรงเยอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชาคริต จันทร์เทวี E-mail……khunpatin@yahoo.com    
  (ภาษาอังกฤษ) Ranger ว. เฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร นายศุภพิสิทธิ์……โกมลเสน      
      นายศราวุฒิ……สุพรรณราช      
      ทีมอาจารย์ที่ปรีกษา      
      1. นายปฏิญญา สมานุหัตถ์      
48 (ภาษาไทย) บานบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นายพลชาติ โชติการ E-mail ponlachard@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) PeeSu Rescue Robot   นายปิยพัฒน์ พูลทอง      
    นายจุฬา พิทยาภินันท์      
      อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ภัทร อัยรักษ์      
49 (ภาษาไทย) ทีมดงยาง ภาควิชาเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายนรินทร์ ลิ้มวิลัย E-mail……spruitti@me.psu.ac.th    
  (ภาษาอังกฤษ) Dong-Yang Team  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสากล…จุลรัตน์…      
      นายวรนล ฐิตินันทกร……      
      อาจารย์ที่ปรีกษา….…อ.พฤทธิกร สมิตไมตรี      
50 (ภาษาไทย) ทีเอ็นที มาร์ค ทู มหาวิทยาลัยนเรศวร นายเศรษฐา ตั้งค้าวานิช E-mail Setthzer@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) TNT Mk-II   นายอนุชิต ชุมทอง      
      น.ส.อุทุมพร ขะระเขื่อน      
      อาจารย์ที่ปรีกษา นายสมยศ เกียรติวนิชวิไล      
51 (ภาษาไทย) ดิสคัฟเวอะรี ทีม มหาวิทยาลัยนเรศวร วัทนพร รุจิวัฒนพงศ์ E-mail………hs5vld@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) Discovery Team   นายสิทธิพงษ์ ผาคำ      
      นายโสภณ วิริยะรัตนกุล      
      อาจารย์ที่ปรึกษา นายพนัส นัถฤทธิ์      
52 (ภาษาไทย) เอ็นทูเค ทีม มหาวิทยาลัยนเรศวร นายณัฏฐ์ ภูวสันติ E-mailt_sittichat@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) N2K Team   นายสิทธิชาติ เทิดสิทธิกุล      
      นายอนุรักษ์ เทพอาจ      
      อาจารย์ที่ปรึกษา…. นายสมยศ เกียรติวนิชวิไล      
53 (ภาษาไทย) ทีเอ็นที พลัส มหาวิทยาลัยนเรศวร นายเขมภพ บุญพลอย E-mail boon_ploy@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) TNT Plus   นายขจรเกียรติ อักษรเสือ      
      นายวสันต์ สุริยา      
      อาจารย์ที่ปรีกษา นาย สมยศ เกียรติวนิชวิไล      
54 (ภาษาไทย) ซีพีอี - ราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง นาย ราชัน สุขแน่น อีเมล์ boonchuay@ram1.ru.ac.th    
  (ภาษาอังกฤษ) CPE - RAM   นาย กิตติศักดิ์ หาญวิเศษมงคล E-mail rachansuknaen@hotmail.com    
      นาย โกศล วังกานต์      
      อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์      
55 (ภาษาไทย) ลายสือไท มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายปราโมทย์ สุวรรณเพชร E-mail boonchuay@ram1.ac.th    
  (ภาษาอังกฤษ) laay_tsu_thai   นายอภิวัฒน์ สมนึก      
      นายพิชัย สุวรรณลอยล่อง      
      นายสุวัฒน์ชัย หลาบหนองแสง      
      อาจารย์ที่ปรีกษา อาจารย์ ดร. บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์      
56 (ภาษาไทย) เกียร์เฌองดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ E-mail Suppakarn_c@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) Gear Cherng-Doi   นายอนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร      
      นายศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา      
      อาจารย์ที่ปรีกษา อ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล      
57 (ภาษาไทย) เกียร์เชิงดอย2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่… นายกฤษณ์กร ประไพพิทยาคุณ E-mail werty_server@sanook.com    
  (ภาษาอังกฤษ) Gear Cherng-Doi II   นายกุญชร สารวงษ์      
    นายอนุวัฒน์ มัชชะ      
      อาจารย์ที่ปรึกษา -      
58 (ภาษาไทย) คุณต่างหากที่อยากรู้ว่าผมเป็นใคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายปิยวัฒน์ ลอออรรถพงศ์ e-mail …bbbuud@hotmail.com   .    
  (ภาษาอังกฤษ) You want to know. Who am I ? มหาวิทยาลัยศิลปากร นายธนากร ก๊กเครือ      
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาว วรัญญา สิงห์เผือก      
59   สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายจรูญศักดิ์ โพธิ์แก้ว parink@cementhai.co.th    
  ขาดไฟล์ใบสมัคร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายนพดล ชัยมงคล      
      นายก้องหล้า เสือหล้า      
      อาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์พฤทธิ์ พุฒจร      
60 ภาษาไทย) มนต์บางแสน 1 มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวกิตติยา ทุ่นศิริ      
  (ภาษาอังกฤษ) Bang Saen Attraction I   นายจิรวัฒน์ พิมพะทิตย์      
      นายสรไกร ไกรปุย      
      อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เจษฎา สายใจ      
61 (ภาษาไทย) ศรีธนนท์ชัย ทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. นาย ฌัฐพล ศรีประเสริฐ E-mail…Agindourt@thaimail.com…    
  (ภาษาอังกฤษ) Sritanonchai Term   นาย ศุภชัย ชัยวิสุทธ์      
      นาย พีรพงศ์ ต่อฑีฆะ      
      อาจารย์ที่ปรีกษา…อาจารย์ วินัย .ชนปรมัตถ์      
62 (ภาษาไทย) ครึ่งชีวิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายธนิน จริงจิตร E-mail t_sonic2002@yahoo.com    
  (ภาษาอังกฤษ) Half-Life   นายการันต์ หมั่นเจริญ      
      นายกาญจนะ วัฒนวิเชียร      
      อาจารย์ที่ปรีกษา อ.พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์      
      อ.กฤษณพงศ์ นันทศรี      
63 (ภาษาไทย) AB BOT ทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายเกรียงไกร วงศ์วัฒนะ E-mail…parkker6@hotmail.com4.    
  (ภาษาอังกฤษ) AB BOT TEAM   นายชัยณรงค์ โชติศิริ      
      นาย วรชัย ชาบำเหน็จ      
      อาจารย์ที่ปรีกษา…คงณัฐ รัตนรังสรรค์.      
64 (ภาษาไทย) ไมโคร สอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. นายจิรศักดิ์ ทองขาว E-mail…microclub_mut@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) Micro two   นายนาวิน สัจจาเฟื่องกิจการ      
      นายนิติเทพ ทองดี      
      อาจารย์ที่ปรีกษา….…-……      
65 (ภาษาไทย) ฟ้าชมพู มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายวรทัต วรเดช E-mail………kiat_sa@spu.ac.th    
  (ภาษาอังกฤษ) SPU Lighting Robo   นายธีรเวทย์ แซ่กัง.      
      น.ส.สาวิตรี เทอดทอง      
      อาจารย์ที่ปรีกษา….อาจารย์มณเฑียร แก่นสน      
66 (ภาษาไทย) เมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นาย นพรัตน์ อ้นดำ E-mail…Boykeemoe09@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) Mechatronics   นาย ศราวุธ วิลยะกุล mce_npt@hotmail.com    
      นายพรรณศักดิ์ ศรีสวัสดิ์      
      อาจารย์ที่ปรีกษา ดร. ปัญญา มินยง      
67 (ภาษาไทย) เมคาทรอนิกส์ ดีไซน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายกิตติศักดิ์ อาภาธรรมรักษ์ E-mail…………big_mce10@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) Mechatronics Rescue   นายประวัติ วงสวัสดิ์      
      น.ส.วรัญญา กรีมล๊ะ      
      อาจารย์ที่ปรีกษา…อ.ปัญญา มินยง.      
68 (ภาษาไทย) ดรีมอิ้งค์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายจีรวัฒน์ ปรีชานุรักษ์ E-mail………watchara_k@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) DREAM ENG.    นายธนศักดิ์ กะตากูล      
      นายอัมรินทร์ ดังก้อง      
      อาจารย์ที่ปรีกษา อาจารย์อาคม มณีคันโท      
69 (ภาษาไทย) ดรีมเวอร์ค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. นายพงษ์วิเชียร จันทรศิริ      
  (ภาษาอังกฤษ) Dream Work   นายปรัชญา นครคำสิงห์      
      นายปิยะพงศ์ สุขบัวทอง      
      อาจารย์ที่ปรีกษา….เจษฎางค์ ถนอมสิน      
70 (ภาษาไทย) ลูกเจ้าแม่คลองประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. นายธานุรัฐ ……ไกรฤกษ์ E-mail…big3@se-ed.net    
  (ภาษาอังกฤษ) Luk-chou-mae-klong-pa-pa   นายกฤษณะ มโนคติธรรม      
      นายพีรพัฒน์…ตาลสิทธิ์      
      อาจารย์ที่ปรึกษา….เจษฎางค์ ถนอมสิน      
*71 (ภาษาไทย) โรบอดส์ 10 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายคเชล พิมพ์โชติ E-mail…thitipong.r@bu.ac.th……และ    
  (ภาษาอังกฤษ) ROBOT 10   นายคคนัมพร อินกระทึก 1450900178@bu.ac.th    
      นายเฉลิมพล ดวงจันทร์      
      อาจารย์ที่ปรีกษา….…อ.ธิติพงษ์ รัตพาสกร      
72 (ภาษาไทย) ทรีพลัสโรบอท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายวัชระ……หาญแท้ E-mail…nut007_007@HOTMAIL.COM    
  (ภาษาอังกฤษ) THREE PLUS ROBOT   นาย สาธิต……กอประคอง      
      นาย ศิระกาญ…ขาวสะอาด      
      อาจารย์ที่ปรีกษา….อ.สิทธิศักดิ์      
73  (ภาษาไทย) - มหาวิทยาลัยรังสิต นาย กัญญา แก้วพวง E-mail…tharobust@yahoo.com    
  (ภาษาอังกฤษ) Ulysses   นาย กิตติศักดิ์ กุลศัตยาภิรมย์      
      นาย สมาน เหร็มเหมาะ      
      อาจารย์ที่ปรึกษา ฐานิสร์ นุชเครือ      
74 (ภาษาไทย) - มหาวิทยาลัยรังสิต นาย ธนูสิงห์ เทียมพันธ์ E-mail……………njutong@yahoo.com    
  (ภาษาอังกฤษ) RSUnited   นาย อาทิตย์ วิริยกสิกร      
      นาย สุพิษ แสงสุข      
      อาจารย์ที่ปรึกษา….…ณัฎฐชัย จุทอง      
75 (ภาษาไทย) - มหาวิทยาลัยรังสิต นาย อดุลย์ คุณแก้วอ้อม E-mail…tharobust@yahoo.com    
  (ภาษาอังกฤษ) Odyssey   นาย อุเทน…วิริยกสิกร      
      นาย สุรัช วงค์ฟู      
      อาจารย์ที่ปรึกษา….……ฐานิสร์ นุชเครือ      
76 (ภาษาไทย) อีโวลูชั่น ดอท ยูทีซีซี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นาย จิตติ อรรถจรูญ E-mail nuttachar_jit@utcc.ac.th    
  (ภาษาอังกฤษ) Evolution . utcc    นาย สิทธิเสรี บุญลาย      
      นาย ศุภดิตถ์ เพชรตระกูลเจริญ      
      อาจารย์ที่ปรีกษา อ.นัฎฐชา จิตติวรางกูล      
77 (ภาษาไทย) ซีอีโอ มิชชั่น วัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนพล   แก้วประเสริฐ E-mail…amon_tun@utcc.ac.th    
  (ภาษาอังกฤษ) CEO Mission I   สันติ  จันทร์วรโชติ supanunt_hir@utcc.ac.th    
      ธีรพงษ์  วงศ์สาระ      
      อาจารย์ที่ปรีกษา….อาจารย์ อมร  ตันวรรณรักษ์      
78  (ภาษาไทย) คาล่า  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  นาย ปริวัติ รักษาชาติ E-mail tooktik2@thaimail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) CARLA   นาย ขจรศักดิ์ ใจดี      
      นาย ศักดิ์ชัย บุญมี      
      อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ วรพจน์ ศตเดชากุล      
79 - มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย นายเฉลิม หมั่นตระกูล E-mail zeero.c@chaiyo.com    
      นายสุพิศ บุญรัตน์      
       นายณรงค์ฤทธิ์ พุฒนวล      
      อาจารย์ที่ปรีกษา อาจารย์สมิทธิรักษ์ จันทรรักษ์      
80 (ภาษาไทย) อินฟินิตี้เพาเวอร์ มหาวิทยาลัยสยาม นายมานิตย์ บัวทองเรือง E-mail INFINITYPOWER@Thaimail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) INFINITY POWER   นายนครินทร์ ต้องตะวัน      
      นายพัธนันท์ เนาวรุ่งโรจน์      
      อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว      
81 (ภาษาไทย) เปลือกมะพร้าว มหาวิทยาลัยสยาม น.ส.ชลดา รอดปาน E-mail…thezero1@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) COIR   นายอุทิศ เพ็ชรปานกัน      
      นายชัยวิทย์ โชคชุติพินิจ      
      อาจารย์ที่ปรีกษา…ขวัญ กังเจริญ.      
82 (ภาษาไทย) ยูนิวส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นาย อรรถพล ทรัพย์อุดมชัย E-mail sunandha_robot@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) U- New   นาย กอบศักดิ์ โกวิทนิธิกุล      
      นาย เมธี ละหุ่งเพ็ชร      
      อาจารย์ที่ปรีกษา อ.ชาญณรงค์ น้อยบางยาง      
83 (ภาษาไทย) ภูพาน ๑ . วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร . นายวีระชาติ จันทร์งาม . E-mail snktec@chaiyo.com    
  (ภาษาอังกฤษ) PHUPHAN 1 .    นายวิโรจน์ แน่นอุดร .      
       นายธรรมเนียม บาลโคตรคูณ .      
      อาจารย์ที่ปรีกษา นายสรศิลป์ นันตสุข .      
84 กล้วยไม้ B วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว นายณัฐพล เชยกลิ่นเทศ E- mail VICP6@YAHOO.COM    
      นายอิทธิพงษ์ กลับบ้านเกาะ      
      อาจารย์ที่ปรึกษา นายปราโมทย์ ขอเหล็ก      
       KMOOT@CHAIYO.COM      
85 (ภาษาไทย) ลีนุ๊ก2 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม นายวุฒิชัย สุดวิจิตร E-mail jeabkris@hotmail.com    
  (ภาษาอังกฤษ) LiNUX2   นายพิพัฒน์ เติมจริ      
      อาจารย์ที่ปรีกษา…นายกฤษฎา จบกลศึก…,      
       นายทศพล …ขุนพิทักษ์      
86 (ภาษาไทย) พีซีที เรสคิว โรบอท โรงเรียนพังโคนพณิชยการเทคโนโลยี นายทนงศักดิ์ วงศ์ประทุม E-mail en3d@chaiyo.com    
  (ภาษาอังกฤษ) PCT RESCUE ROBOT   นายวิษณุ กรโสภา      
      นายอาทิตย์ ปาละสานนท์      
      อาจารย์ที่ปรึกษา...อ.ชาญวิทย์ หวานเสร็จ      
หมายเหตุ :   * หมายถึง ไม่มีรายชื่อทีมเข้าประชุมเมื่อวันที่ 22 ก.ค.47  แต่มีบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน